Bảo vệ môi trường

Tác động môi trường từ hoạt động sản xuất linh kiện điện tử

I. Các tác động môi trường do hoạt động của dự án 1.1. Tác động đến đời sống kinh tế, xã hội a./. Tác động tích cực – Khai thác hiệu quả hoạt động của KCN, tăng nguồn thu cho ngân sách, ngoại tệ cho đất nước qua các hoạt động xuất khẩu, chuyển dịch […]

3 November, 2015 Posted in Đánh giá tác động môi trường, ĐTM một số ngành

Quản lý chất thải, bảo vệ môi trường lưu vực sông, khắc phục ô nhiễm, suy thoái và cải thiện chất lượng môi trường

I.ĐẶT VẤN ĐỀ: Trong những năm qua, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững đất nước, Đảng, Quốc hội và Chính phủ luôn quan tâm chỉ đạo phát triển kinh tế – xã hội gắn với coi trọng bảo vệ, cải thiện môi trường và đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo […]

2 November, 2015 Posted in Công cụ vĩ mô môi trường, GIS và quản lý môi trường

Một số vấn đề tồn tại trong thực thi luật đa dạng sinh học

    ThS. Trần Ngọc Hoa,     Phó vụ trưởng Vụ KH,CN&MT, Văn phòng Quốc hội   TÓM TẮT Luật Đa dạng sinh học (ĐDSH) được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 3 thông qua năm 2008. Đây là văn bản pháp lý có hiệu lực pháp lý cao nhất trong lĩnh vực quản lý […]

1 November, 2015 Posted in Bài báo nghiên cứu về môi trường, Sinh thái & giáo dục, Văn bản tài liệu, Đa dạng sinh học cho phát triển bền vững

Chính Sách Nhà Nước Về Môi Trường Tại Làng Nghề Thủ Công Mỹ Nghệ Việt Nam

Nguyễn Thị Thu Hường Viện Đại học mở Hà Nội ……………………………………………………  TÓM TẮT Làng nghề thủ công mỹ nghệ (TCMN) đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội ở nông thôn. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất của các làng nghề TCMN hiện nay còn có nhiều bất […]

29 October, 2015 Posted in Bài báo nghiên cứu về môi trường, Văn bản tài liệu

Mục Tiêu Phát Triển Bền Vững (SDGs) Và Định Hướng Bảo Vệ Môi Trường Việt Nam Giai Đoạn 2016-2020

Nguyễn Trung Thắng Viện Chiến lược, chính sách tài nguyên môi trường …………………………………………………………………………………………………. I. TỪ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN THIÊN NIÊN KỶ (MDGS) ĐẾN MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (SDGS) CỦA LIÊN HỢP QUỐC Từ năm 2000, Liên hợp quốc (LHQ) đã thông qua Tuyên bố Thiên niên kỷ và kêu gọi các quốc […]

29 October, 2015 Posted in Công cụ vĩ mô môi trường, Phát triển bền vững, Sinh thái & giáo dục, Sinh thái nhân văn

Viễn Thám Hỗ Trợ Quản Lý, Giám Sát Môi Trường ở Việt Nam: Tiềm Năng Và Thách Thức

TS. Nguyễn Xuân Lâm, TS. Trần Tuấn Ngọc,  Cục Viễn thám quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường …………………………………………………………………………………………………. I. ĐẶT VẤN ĐỀ. Đánh giá thực trạng tình hình môi trường, Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về chủ động ứng phó […]

28 October, 2015 Posted in Bài báo nghiên cứu về môi trường, Công cụ vĩ mô môi trường, GIS và quản lý môi trường, Văn bản tài liệu

Xây Dựng Chương Trình Nâng Cao Nhận Thức Cộng Đồng Trong Công Tác Bảo Vệ Môi Trường kênh Tàu Hủ – Bến Nghé

Phạm Nguyễn Kim Tuyến, Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị Hoa, Vũ Thụy Hà Anh Khoa Khoa học Môi trường, Trường Đại học Sài Gòn.  ……………………………………………………………………………… TÓM TẮT Hệ thống kênh rạch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã được nạo vét và nâng cấp trong những năm vừa qua. Mức độ ô […]

28 October, 2015 Posted in Bài báo nghiên cứu về môi trường, Công cụ vĩ mô môi trường, GIS và quản lý môi trường, Sinh thái & giáo dục, Sinh thái nhân văn, Văn bản tài liệu

Giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường Bến Tre ……………………………………………………… Nước ta đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế thế giới. Quá trình phát triển và hội nhập đã giúp kinh tế, xã hội của đất nước phát triển, đời sống nhân dân được nâng cao. Bên cạnh […]

28 October, 2015 Posted in Công cụ vĩ mô môi trường, GIS và quản lý môi trường, Văn bản pháp lý môi trường, Văn bản tài liệu

Giải pháp xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện nay

Nguyễn Thị Tố Uyên Viện Nhà nước và Pháp luật – Học viện CTQG Hồ Chí Minh ——————————————————————————– Phát triển kinh tế – xã hội gắn kết với BVMT (BVMT) là mục tiêu và cũng là đường hướng cơ bản để đạt tới sự phát triển bền vững. Do tầm quan trọng ngang nhau của […]

28 October, 2015 Posted in Bài báo nghiên cứu về môi trường, Sinh thái & giáo dục, Sinh thái nhân văn, Tin trong nước, Tin tức môi trường, Văn bản tài liệu