Bảo vệ môi trường

Hướng dẫn lựa chọn vị trí bãi chôn lấp

1. Diện tích và thời gian sử dụng bãi chôn lấp Diện tích và thời gian sử dụng có ích là những nhân tố đầu tiên để lựa chọn vị trí cho BCL. Những nhân tố này được quyết định theo những thông số sau: độ sâu BCL; khối lượng, tốc độ đưa rác đến […]

27 September, 2016 Posted in Bài giảng – giáo trình, Chất thải rắn và nguy hại, Chưa được phân loại, Công nghệ môi trường, Văn bản tài liệu

Mô hình bảo vệ môi trường cộng đồng ở Việt Nam

1. Cơ sở lý luận về xã hội hoá bảo vệ môi trường Các hoạt động phát triển thường có tính gián đoạn tương đối, còn môi trường tự nhiên bao giờ cũng mang tính liên tục tuyệt đối trong không gian và thời gian. Những vấn đề môi trường là những vấn đề rộng […]

24 September, 2016 Posted in Bài giảng – giáo trình, Văn bản tài liệu

Hướng dẫn phân tích tác động về môi trường

1- Phạm vi của phân tích Các quyết định  khi ban hành các cơ chế, chính sách yêu cầu phải có thông tin, nhất là các thông tin có độ chính xác càng cao càng tốt. Song, không phải có nhiều thông tin tốt sẽ có các quyết định hoàn toàn đúng đắn, có khá […]

24 September, 2016 Posted in Bài giảng – giáo trình, Phương pháp ĐTM, Văn bản tài liệu, Đánh giá tác động môi trường

Mô hình quản lý môi trường địa phương

1- Nhận thức chung về kiểm soát môi trường địa phương. Trong hệ thống thị trường thường hoạt động kém hiệu quả đối với các vấn đề ô nhiễm môi trường, nghĩa là không mang lại kết quả hữu hiệu về xã hội. Vì vậy, Nhà nước cần phải có các chính sách nhằm điều […]

23 September, 2016 Posted in Bài giảng – giáo trình, Công cụ vĩ mô môi trường, Phát triển bền vững, Phát triển bền vững, Văn bản tài liệu

Ảnh hưởng của làng nghề tới sức khoẻ cộng đồng

Chất thải trong hoạt động sản xuất của các làng nghề đã và đang gây ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp tới sức khoẻ của người sản xuất, dân cư làng nghề và một số khu vực xung quanh. Theo kết quả thống kê cho thấy, tỷ lệ người dân sống ở các khu […]

22 August, 2016 Posted in Công nghệ môi trường, Quan trắc môi trường

Vấn đề huy động nguồn lực cho quản lý chất thải và khắc phục ô nhiễm, cải thiện môi trường

Nguyễn Tuấn Anh, Phó vụ trưởng Vụ KHGDTN&MT, Bộ KH&ĐT             Đầu tư cho bảo vệ tài nguyên và môi trường, quản lý chất thải và khắc phục ô nhiễm, cải thiện môi trường bao gồm những hoạt động đầu tư liên quan tới việc sử dụng hợp lý, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên […]

7 November, 2015 Posted in Công cụ vĩ mô môi trường, GIS và quản lý môi trường

Tác động môi trường từ hoạt động sản xuất linh kiện điện tử

I. Các tác động môi trường do hoạt động của dự án 1.1. Tác động đến đời sống kinh tế, xã hội a./. Tác động tích cực – Khai thác hiệu quả hoạt động của KCN, tăng nguồn thu cho ngân sách, ngoại tệ cho đất nước qua các hoạt động xuất khẩu, chuyển dịch […]

3 November, 2015 Posted in Đánh giá tác động môi trường, ĐTM một số ngành

Quản lý chất thải, bảo vệ môi trường lưu vực sông, khắc phục ô nhiễm, suy thoái và cải thiện chất lượng môi trường

I.ĐẶT VẤN ĐỀ: Trong những năm qua, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững đất nước, Đảng, Quốc hội và Chính phủ luôn quan tâm chỉ đạo phát triển kinh tế – xã hội gắn với coi trọng bảo vệ, cải thiện môi trường và đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo […]

2 November, 2015 Posted in Công cụ vĩ mô môi trường, GIS và quản lý môi trường

Một số vấn đề tồn tại trong thực thi luật đa dạng sinh học

    ThS. Trần Ngọc Hoa,     Phó vụ trưởng Vụ KH,CN&MT, Văn phòng Quốc hội   TÓM TẮT Luật Đa dạng sinh học (ĐDSH) được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 3 thông qua năm 2008. Đây là văn bản pháp lý có hiệu lực pháp lý cao nhất trong lĩnh vực quản lý […]

1 November, 2015 Posted in Bài báo nghiên cứu về môi trường, Sinh thái & giáo dục, Văn bản tài liệu, Đa dạng sinh học cho phát triển bền vững

Chính Sách Nhà Nước Về Môi Trường Tại Làng Nghề Thủ Công Mỹ Nghệ Việt Nam

Nguyễn Thị Thu Hường Viện Đại học mở Hà Nội ……………………………………………………  TÓM TẮT Làng nghề thủ công mỹ nghệ (TCMN) đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội ở nông thôn. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất của các làng nghề TCMN hiện nay còn có nhiều bất […]

29 October, 2015 Posted in Bài báo nghiên cứu về môi trường, Văn bản tài liệu