chính sách môi trường làng nghề

Kỹ thuật xử lý chất thải làng nghề dệt nhuộm

Mặc dù sản xuất công nghiệp (CN), tiểu thủ công nghiệp (TTCN) ở các làng nghề đạt được những thành tựu đáng kể nhưng do công nghệ lạc hậu, quy mô nhỏ lẻ nên chưa xử lý được chất thải sau quá trình sản xuất dẫn đến ô nhiễm môi trường rác thải, nước thải, […]

22 August, 2016 Posted in Công nghệ môi trường, Khí thải, Nước thải và nước cấp

Làng nghề với phát triển kinh tế và môi trường ở nông thôn

1. Khái niệm và tiêu chí xác định làng nghề Thuật ngữ “Làng nghề” là các làng nông thôn Việt Nam có ngành nghề tiểu thủ công, phi nông nghiệp chiếm ưu thế về số hộ, số lao động và doanh số thu nhập so với nghề nông. Làng nghề là một hình thức sản […]

22 August, 2016 Posted in Kinh tế môi trường, Quản lý tài nguyên, Sinh thái & giáo dục, Sinh thái nhân văn

Chính Sách Nhà Nước Về Môi Trường Tại Làng Nghề Thủ Công Mỹ Nghệ Việt Nam

Nguyễn Thị Thu Hường Viện Đại học mở Hà Nội ……………………………………………………  TÓM TẮT Làng nghề thủ công mỹ nghệ (TCMN) đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội ở nông thôn. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất của các làng nghề TCMN hiện nay còn có nhiều bất […]

29 October, 2015 Posted in Bài báo nghiên cứu về môi trường, Văn bản tài liệu