giải pháp quản lý chất thải rắn

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

3 / 5 ( 2 votes ) TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC KHOA KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ TRÁI ĐẤT     THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI THỊ TRẤN ĐU, HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN         KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP   […]

22 May, 2017 Posted in Luận văn – luận án, Văn bản tài liệu

Một số kết quả bước đầu về chương trình phân loại chất thải rắn tại nguồn ở Tp.HCM thách thức và giải pháp

5 / 5 ( 1 vote ) Người viết: Th.S Nguyễn Văn Phước Phó giám đốc Sở TNMT TP.HCM TÓM TẮT Phân loại chất thải rắn tại nguồn là một định hướng đúng nhằm giảm thiểu khối lượng chất thải lên bãi chôn lấp, giúp tận dụng giá trị chất thải thông qua hoạt động […]

10 November, 2015 Posted in Bài báo nghiên cứu về môi trường, Chất thải rắn và nguy hại, Công cụ vĩ mô môi trường, Công nghệ môi trường, GIS và quản lý môi trường, Văn bản tài liệu

Tình hình quản lý chất thải rắn tại Việt Nam. Đề xuất các giải pháp tăng cường hiệu quả công tác quản lý chất thải rắn chất thải

4.3 / 5 ( 6 votes )  Nguyễn Văn Lâm Trưởng khoa Địa chất, Trường Đại học Mỏ-Địa chất I. MỞ ĐẦU Cùng với sự gia tăng dân số mạnh mẽ và sự hình thành, phát triển vượt bậc của các ngành nghề sản xuất trong thời gian qua, một mặt  thúc đẩy phát triển […]

5 November, 2015 Posted in Bài báo nghiên cứu về môi trường, Chất thải rắn và nguy hại, Công cụ vĩ mô môi trường, Công nghệ môi trường, GIS và quản lý môi trường, Văn bản tài liệu