quy hoạch đô thị

Cơ sở lý luận phục vụ xây dựng quy hoạch bảo vệ môi trường ở cấp huyện – nghiên cứu tại huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên Huế

ThS. NCS. Nguyễn Huy Anh Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Huế   TÓM TẮT Bài báo giới thiệu kết quả nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học cho định hướng quy hoạch bảo vệ môi trường cấp huyện và kết quả nghiên cứu điển hình tại địa bàn huyện Phú Lộc, […]

26 November, 2015 Posted in Bài báo nghiên cứu về môi trường, Công cụ vĩ mô môi trường, GIS và quản lý môi trường, Văn bản tài liệu

Ô nhiễm do quá trình đô thị hóa và phát triển giao thông vận tải trong giai đoạn phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Đỗ Trần Hải Viện nghiên cứu KHKT Bảo hộ lao động   I. ĐẶT VẤN ĐỀ     Cùng với sự phát triển kinh tế – xã hội với tốc độ khá cao những năm qua, tốc độ đô thị hóa ở Việt Nam cũng đang diễn ra với tốc độ tương đối nhanh (trung […]

2 November, 2015 Posted in Bài báo nghiên cứu về môi trường, Công nghệ môi trường, Khí thải, Văn bản tài liệu