Tài nguyên rừng

Dịch vụ môi trường

5 / 5 ( 1 vote ) Trên thị trường, phần lớn các sản phẩm, hàng hóa đều nhận biết được và có giá trên thị trường. Tuy nhiên, có một vài  loại hàng hóa và dịch vụ lại không có giá thị trường (gọi là hàng hóa và dịch vụ phi thị trường). Dịch […]

19 August, 2016 Posted in Quản lý tài nguyên, Sinh thái & giáo dục, Sinh thái nhân văn, Tài nguyên rừng

Cơ sở lí luận trong việc xây dựng và thực thi REDD tại Việt Nam

5 / 5 ( 1 vote ) REDD là một vấn đề còn rất mới mẻ. Tại Việt Nam, chương trình này mới được triển khai từ năm 2008. Bởi vậy, việc tham khảo các chương trình REDD đã được thực hiện tại các quốc gia khác là rất cần thiết. Tuy nhiên, trình độ […]

17 January, 2016 Posted in Công cụ vĩ mô môi trường, Phát triển bền vững, Phát triển bền vững, Quản lý tài nguyên, Tài nguyên rừng

Dịch vụ môi trường rừng và chi trả dịch vụ môi trường rừng

4.5 / 5 ( 2 votes ) Giá trị của rừng: Theo quan điểm của Nghị định thư Kyoto, “rừng là hệ sinh thái có diện tích tối thiểu 0,05-1,00 ha; tỷ lệ che phủ tầng tán tối thiểu 10-30%; chiều cao cây cối tối thiểu 2-5m” [UNFCCC, 2001]. Trong định nghĩa này hệ sinh […]

17 January, 2016 Posted in Công cụ vĩ mô môi trường, Phát triển bền vững, Quản lý tài nguyên, Tài nguyên rừng

Mẫu phỏng vấn thu thập thông tin về canh tác đất dốc

5 / 5 ( 1 vote ) Điều tra, phỏng vấn lần 1: Chọn đất: Ông/bà dựa vào tiêu chí gì để phân loại đất tốt, đất xấu? Đất có màu gì? Đặc điểm của đất: cứng, dẻo, tơi xốp… thế nào? Độ dày của tầng đất là bao nhiêu mét? Đất mà ông/bà đang […]

26 October, 2015 Posted in Quản lý tài nguyên, Sinh thái & giáo dục, Sinh thái nhân văn, Tài nguyên rừng, Tài nguyên sinh học, Tài nguyên đất, Tri thức bản địa, Đa dạng sinh học cho phát triển bền vững