Du lịch bền vững

Chi trả dịch vụ cảnh quan môi trường

Chi trả dịch vụ cảnh quan thường bao gồm chi trả phí tạo lập và bảo vệ cảnh quan, chi trả phí vào cửa các khu vực bảo tồn để tạo nguồn quỹ bảo tồn thông qua du lịch; và du lịch dựa vào cộng đồng (CBT) như là cơ chế chi trả dịch vụ […]

17 January, 2016 Posted in Công cụ vĩ mô môi trường, Du lịch bền vững, Phát triển bền vững, Phát triển bền vững, Sinh thái & giáo dục