Văn bản pháp lý môi trường

QCVN 09:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm

QCVN 09 : 2008/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC NGẦM National technical regulation on underground water quality Lời nói đầu QCVN 09 : 2008/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biên soạn, Tổng cục Môi trường và Vụ Pháp chế trình duyệt và được ban […]

6 November, 2016 Posted in Văn bản pháp lý môi trường, Văn bản tài liệu

QCVN 02:2009/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt

Lời nói đầu:  QCVN 02:2009/BYT do Cục Y tế dự phòng và Môi trường biên soạn và được Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành theo Thông tư số:  05/2009/TT – BYT ngày 17 tháng  6 năm 2009. PHẦN I. QUY ĐỊNH CHUNG Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn này quy định mức giới hạn […]

5 November, 2016 Posted in Văn bản pháp lý môi trường, Văn bản tài liệu

QCVN 08:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước mặt

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT National technical regulation on surface water quality 1. QUY Đ ỊNH CHUNG 1.1. Ph ạm vi áp dụng 1.1.1. Quy chu ẩn n ày quy định giá trị giới hạn các thông số chất lượng n ước mặt. 1.1.2. Quy chu ẩn này áp d […]

4 November, 2016 Posted in Công nghệ môi trường, Nước thải và nước cấp, Văn bản pháp lý môi trường, Văn bản tài liệu

QCVN 02:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải lò đốt chất thải rắn y tế

1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn này quy định giá trị tối đa cho phép của các thông s ố ô nhiễm trong khí thải lò đốt chất thải rắn y tế. 1.2. Đối tượng áp dụng Quy chuẩn này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước về […]

4 November, 2016 Posted in Công nghệ môi trường, Khí thải, Văn bản pháp lý môi trường, Văn bản tài liệu

Mục tiêu cơ bản của Quản lý môi trường

 Mục tiêu cơ bản của QLMT Mục tiêu của quản lý môi trường là phát triển bền vững, nhằm đảm bảo giữ cân bằng giữa phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường. Hay nói cách khác, phát triển kinh tế xã hội tạo ra các tiềm lực kinh tế để bảo […]

6 January, 2016 Posted in Văn bản pháp lý môi trường, Văn bản tài liệu

Giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường Bến Tre ……………………………………………………… Nước ta đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế thế giới. Quá trình phát triển và hội nhập đã giúp kinh tế, xã hội của đất nước phát triển, đời sống nhân dân được nâng cao. Bên cạnh […]

28 October, 2015 Posted in Công cụ vĩ mô môi trường, GIS và quản lý môi trường, Văn bản pháp lý môi trường, Văn bản tài liệu