Bùn hoạt tính theo mẻ

Bể bùn hoạt tính trong xử lý nước thải

Bùn hoạt tính là phương pháp mà các vi sinh vật trong nước thải bám vào các chất lơ lửng trong đó để cư trú, sinh sản, phát triển và các vi sinh vật này sử dụng nguồn chất hữu cơ trong nước làm thức ăn đồng thời phân hủy chất hữu cơ làm tăng […]

9 November, 2016 Posted in Chưa được phân loại, Công nghệ môi trường, Nước thải và nước cấp

Xử lý nước rỉ rác sau quá trình keo tụ và ozon bằng bùn hoạt tính theo mẻ (SBR)

Trịnh Văn Tuyên, Viện Công nghệ Môi trường Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Văn Hữu Tập Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên …………………………………………………………………………………………………. TÓM TẮT Bài báo này trình bày kết quả thí nghiệm xử lý nước rỉ rác sau quá trình ozon hóa bằng quá trình […]

28 October, 2015 Posted in Bài báo nghiên cứu về môi trường, Công nghệ môi trường, Nước thải và nước cấp