Đánh giá tác động môi trường ngành dệt nhuộm

Tác động môi trường từ hoạt động dệt nhuộm

1. Đánh giá tác động môi trường không khí a). Một số nguồn gốc gây ô nhiễm. Nguồn gốc gây ô nhiễm không khí trong quá trình này bao gồm: – Quá trình vận chuyển nguyên liệu, sản phẩm từ quá trình hoạt động sản xuất của nhà máy và các hoạt động giao thông […]

27 October, 2015 Posted in Đánh giá tác động môi trường, ĐTM một số ngành