hầm lò

Nghiên cứu xử lý nâng cao nước thải hầm lò mỏ than để tái sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt

5 / 5 ( 1 vote ) Trần Đức Hạ(1), Trần Hoàng Anh(2),Trần Đức Minh Hải(3) (1),(3). Khoa Kỹ thuật môi trường, Trường Đại học Xây dựng; (2). Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh  E.mail: tranducha53@gmail.comhatd@nuce.edu.vn TÓM TẮT Nhu cầu cấp nước sinh hoạt cho công nhân mỏ rất lớn. Trong khi đó một […]

19 November, 2015 Posted in Bài báo nghiên cứu về môi trường, Công nghệ môi trường, Nước thải và nước cấp, Văn bản tài liệu