hầm lò

Nghiên cứu xử lý nâng cao nước thải hầm lò mỏ than để tái sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt

Trần Đức Hạ(1), Trần Hoàng Anh(2),Trần Đức Minh Hải(3) (1),(3). Khoa Kỹ thuật môi trường, Trường Đại học Xây dựng; (2). Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh  E.mail: tranducha53@gmail.comhatd@nuce.edu.vn TÓM TẮT Nhu cầu cấp nước sinh hoạt cho công nhân mỏ rất lớn. Trong khi đó một lượng lớn nước thải hầm lò có […]

19 November, 2015 Posted in Bài báo nghiên cứu về môi trường, Công nghệ môi trường, Nước thải và nước cấp, Văn bản tài liệu