kiểm soát chất thải nguy hại

Quản lý hoá chất trong sản xuất và sản phẩm tiêu thụ

a. Những yêu cầu pháp lý trong quản lý  sản xuất hoá chất và tiếp xúc với hoá chất Quản lý hoá chất ở nơi làm việc và trong sản phẩm tiêu thụ là đảm bảo an toàn “ một cách hợp lý ” cho công nhân trực tiếp sản xuất và người tiêu dùng. […]

24 September, 2016 Posted in Bài giảng – giáo trình, Văn bản tài liệu