lâp báo cáo đánh giá tác động môi trường

Tác động từ hoạt động khai thác khoáng sản đến môi trường

3.3 / 5 ( 53 votes ) Những năm gần đây, cùng với sự phát triển chung của cả nước, các hoạt động khai thác khoáng sản đã và đang góp phần to lớn vào công cuộc đổi mới đất nước. Ngành công nghiệp khai thác mỏ đã và đang ngày càng chiếm vị trí quan […]

23 December, 2015 Posted in Đánh giá tác động môi trường, ĐTM một số ngành

Các tác động môi trường từ dự án xây dựng bãi chôn lấp rác

5 / 5 ( 1 vote ) I. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ I.1. Các giai đoạn tiến hành Khu xử lý rác thải huyện Phú Bình được đánh giá theo 3 giai đoạn phát triển của dự án: – Giai đoạn giải phóng mặt bằng với thời gian dự kiến 3 tháng. – Giai đoạn […]

2 November, 2015 Posted in Đánh giá tác động môi trường, ĐTM một số ngành

Tác động của nhà maý nhiệt điện (than và dầu) đến Môi Trường

3.1 / 5 ( 7 votes ) Tác động đến môi trường nước : Giai đoạn thi công: Nguồn gây ô nhiễm nước trong giai đoạn này chủ yếu là nước thải sinh hoạt của công nhân và nước mưa chẩy tràn trên bề mặt công trường xây dựng. – Do tập trung nhiều công […]

27 October, 2015 Posted in Đánh giá tác động môi trường, ĐTM một số ngành

Tác động môi trường từ hoạt động dệt nhuộm

4 / 5 ( 2 votes ) 1. Đánh giá tác động môi trường không khí a). Một số nguồn gốc gây ô nhiễm. Nguồn gốc gây ô nhiễm không khí trong quá trình này bao gồm: – Quá trình vận chuyển nguyên liệu, sản phẩm từ quá trình hoạt động sản xuất của nhà […]

27 October, 2015 Posted in Đánh giá tác động môi trường, ĐTM một số ngành