Mô hình ISCST

các mô hình kiểm soát ô nhiễm không khí

Trong công tác kiểm soát và quản lý chất lượng môi trường không khí, việc đánh giá và dự báo ô nhiễm theo phương pháp định lượng là hết sức quan trọng, giúp các nhà quản lý hoạch định chính sách và các nhà công nghệ đưa ra quyết định đúng đắn trong việc giải […]

15 January, 2016 Posted in Công nghệ môi trường, Khí thải