ô nhiễm nước mặt

QCVN 08:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước mặt

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT National technical regulation on surface water quality 1. QUY Đ ỊNH CHUNG 1.1. Ph ạm vi áp dụng 1.1.1. Quy chu ẩn n ày quy định giá trị giới hạn các thông số chất lượng n ước mặt. 1.1.2. Quy chu ẩn này áp d […]

4 November, 2016 Posted in Công nghệ môi trường, Nước thải và nước cấp, Văn bản pháp lý môi trường, Văn bản tài liệu

Nguồn nước sạch của chúng ta sẽ suy giảm mạnh do hoạt động của con người

Nước là tài nguyên vô cũng quý giá đối với sự sống, nếu không có nước thì không có sự sống trên hành tinh của chúng ta. Trong cấu trúc động thực vật thì nước chiếm 95-99% trọng lượng các loài cây dưới nước, 80% trọng lượng loài cá, 70% trọng lượng các loài trên […]

24 February, 2016 Posted in Công nghệ môi trường, Nước thải và nước cấp

Ảnh hưởng của hoạt động khai thác khoáng sản đến môi trường nước mặt

a, Nguồn ô nhiễm Các nguồn gây ô nhiễm nước mặt từ các hoạt động khai thác khoáng sản thường là: Các khu vực bãi thải và bãi chôn lấp chất thải. Các dòng chảy mang theo chất bẩn từ các tuyến đường vận tải. Quá trình tuyển khoáng. Nước chảy tràn từ các vùng […]

17 January, 2016 Posted in Công nghệ môi trường, Nước thải và nước cấp