phân tích photpho tổng

Hướng dẫn xác định Photpho tổng

Nguyên tắc: Amonium molypdat và kali antimon tatrat phản ứng với PO43- trong môi trường axit trung bình tạo thành axit photpho molipdic có màu xanh đậm đo màu ở bước sóng 880nm trên máy UV-VIS. Giới hạn của phép đo là<3 mgT-P Xử lý mẫu: –     Lấy 10ml mẫu vào bình có nút 100ml […]

12 May, 2016 Posted in Công nghệ môi trường, Phân tích và thí nghiệm môi trường