thu gom và xử lý rác thải

Tình hình quản lý chất thải rắn tại Việt Nam. Đề xuất các giải pháp tăng cường hiệu quả công tác quản lý chất thải rắn chất thải

 Nguyễn Văn Lâm Trưởng khoa Địa chất, Trường Đại học Mỏ-Địa chất I. MỞ ĐẦU Cùng với sự gia tăng dân số mạnh mẽ và sự hình thành, phát triển vượt bậc của các ngành nghề sản xuất trong thời gian qua, một mặt  thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của đất […]

5 November, 2015 Posted in Bài báo nghiên cứu về môi trường, Chất thải rắn và nguy hại, Công cụ vĩ mô môi trường, Công nghệ môi trường, GIS và quản lý môi trường, Văn bản tài liệu

Hình thức thu gom vận chuyển chất thải rắn

1. C ÁC H ÌNH THỨC THU GOM VÀ VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI RẮN 1.1. Hình thức thu gom tại nhà Hình thức này chỉ được áp dụng cho loại chất thải sinh hoạt hộ gia đình. Công nhân thu gom rác đi đến từng hộ, dọc các đường phố lớn, khu tập thể và […]

2 November, 2015 Posted in Chất thải rắn và nguy hại, Công nghệ môi trường, Đánh giá tác động môi trường, ĐTM một số ngành