xử lý nước thải giết mổ

Ô nhiễm môi trường từ nước thải giết mổ gia súc

5 / 5 ( 1 vote ) Tính đến khoảng cuối năm 2015 cả nước có khoảng gần 35.000 điểm giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ, phần lớn các điểm giết mổ đều nằm ngoài tầm kiểm soát của cơ quan thú y, chỉ có khoảng 35% điểm giết mổ được kiểm soát. […]

3 April, 2017 Posted in Công nghệ môi trường, Nước thải và nước cấp