Category: Phát triển bền vững

 • Mô hình quản lý môi trường địa phương

  Mô hình quản lý môi trường địa phương

  1- Nhận thức chung về kiểm soát môi trường địa phương. Trong hệ thống thị trường thường hoạt động kém hiệu quả đối với các vấn đề ô nhiễm môi trường, nghĩa là không mang lại kết quả hữu hiệu về xã hội. Vì vậy, Nhà nước cần phải có các chính sách nhằm điều…

 • Cơ sở lí luận trong việc xây dựng và thực thi REDD tại Việt Nam

  Cơ sở lí luận trong việc xây dựng và thực thi REDD tại Việt Nam

  REDD là một vấn đề còn rất mới mẻ. Tại Việt Nam, chương trình này mới được triển khai từ năm 2008. Bởi vậy, việc tham khảo các chương trình REDD đã được thực hiện tại các quốc gia khác là rất cần thiết. Tuy nhiên, trình độ và năng lực cũng như nguồn lực…

 • Chi trả dịch vụ cảnh quan môi trường

  Chi trả dịch vụ cảnh quan môi trường

  Chi trả dịch vụ cảnh quan thường bao gồm chi trả phí tạo lập và bảo vệ cảnh quan, chi trả phí vào cửa các khu vực bảo tồn để tạo nguồn quỹ bảo tồn thông qua du lịch; và du lịch dựa vào cộng đồng (CBT) như là cơ chế chi trả dịch vụ…