Tag: Apatit

  • Hướng dẫn thực tập thực tế Lào Cai – Sa Pa

    Hướng dẫn thực tập thực tế Lào Cai – Sa Pa

    Bộ môn Công nghệ Môi trường, Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên phần I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA, NỘI DUNG, YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU THỰC TẬP Mục đích, ý nghĩa của thực tập chuyên môn      Thực tập thực tế chuyên môn là một môn học bắt buộc…