Tag: Chi trả dịch vụ môi trường

 • Dịch vụ môi trường

  Dịch vụ môi trường

  Trên thị trường, phần lớn các sản phẩm, hàng hóa đều nhận biết được và có giá trên thị trường. Tuy nhiên, có một vài  loại hàng hóa và dịch vụ lại không có giá thị trường (gọi là hàng hóa và dịch vụ phi thị trường). Dịch vụ môi trường là 1 trong số…

 • Cơ sở lí luận trong việc xây dựng và thực thi REDD tại Việt Nam

  Cơ sở lí luận trong việc xây dựng và thực thi REDD tại Việt Nam

  REDD là một vấn đề còn rất mới mẻ. Tại Việt Nam, chương trình này mới được triển khai từ năm 2008. Bởi vậy, việc tham khảo các chương trình REDD đã được thực hiện tại các quốc gia khác là rất cần thiết. Tuy nhiên, trình độ và năng lực cũng như nguồn lực…

 • Dịch vụ môi trường rừng và chi trả dịch vụ môi trường rừng

  Dịch vụ môi trường rừng và chi trả dịch vụ môi trường rừng

  Giá trị của rừng: Theo quan điểm của Nghị định thư Kyoto, “rừng là hệ sinh thái có diện tích tối thiểu 0,05-1,00 ha; tỷ lệ che phủ tầng tán tối thiểu 10-30%; chiều cao cây cối tối thiểu 2-5m” [UNFCCC, 2001]. Trong định nghĩa này hệ sinh thái được hiểu là một tập hợp…

 • Chi trả dịch vụ cảnh quan môi trường

  Chi trả dịch vụ cảnh quan môi trường

  Chi trả dịch vụ cảnh quan thường bao gồm chi trả phí tạo lập và bảo vệ cảnh quan, chi trả phí vào cửa các khu vực bảo tồn để tạo nguồn quỹ bảo tồn thông qua du lịch; và du lịch dựa vào cộng đồng (CBT) như là cơ chế chi trả dịch vụ…