Tag: đánh giá đất

  • Đánh giá và phân tích các chỉ tiêu môi trường đất

    Đánh giá và phân tích các chỉ tiêu môi trường đất

    Phân tích đất là một công cụ cơ bản cho phép ta xác định khả năng cung cấp chất dinh dưỡng của đất cho các cây trồng. Thông qua phân tích đất ta có thể biết được cây trồng bị  thiếu hụt dinh dưỡng hay bị gây độc bởi nồng độ chất dinh dưỡng quá…