Tag: Hấp phụ hóa học

  • Hấp phụ trong xử lý nước và nước thải

    Hấp phụ trong xử lý nước và nước thải

    Hấp phụ là quá trình hút các phân tử khí, hơi hoặc các phân tử, ion của chất tan lên bề mặt phân chia pha. Bề mặt chia pha có thể là lỏng – rắn, khí – lỏng, khí – rắn. Chất mà trên bề mặt của nó có sự hấp phụ xảy ra gọi…