Tag: hệ thống quản lý môi tường

  • Tiêu chuẩn ISO 14000 về Quản lý Môi trường

    Tiêu chuẩn ISO 14000 về Quản lý Môi trường

    1. Lý do và cách thức ISO xây dựng các tiêu chuẩn quản lý Môi trường Tháng Giêng năm 1993, ISO đã lập ra Uỷ ban Kỹ thuật (TC) 207 để xây dựng các tiêu chuẩn quốc tế về quản lý môi trường. Mục đích của việc khởi xớng mới này là: · cung cấp…