Tag: Mô hình ISCST

  • các mô hình kiểm soát ô nhiễm không khí

    các mô hình kiểm soát ô nhiễm không khí

    Trong công tác kiểm soát và quản lý chất lượng môi trường không khí, việc đánh giá và dự báo ô nhiễm theo phương pháp định lượng là hết sức quan trọng, giúp các nhà quản lý hoạch định chính sách và các nhà công nghệ đưa ra quyết định đúng đắn trong việc giải…