Tag: phân tích khí thải

 • Hướng dẫn phân tích xác định khí Hydro Sunfua (H2S)

  Hướng dẫn phân tích xác định khí Hydro Sunfua (H2S)

  I. Nguyên tắc: Hơi H2S được hấp thụ vào dung dịch cadimi sulfat cho tác dụng với dung dịch p – amino Sản phẩm tạo thành pararosanilin đã axit hoá với sự có mặt của formadehit tạo thành hợp chất màu tím đỏ pararosanilin metyl sunfonic axit. Sau đó dùng phương pháp so màu để…

 • Hướng dẫn phân tích khí sunfua dioxit (SO2) trong mẫu khí

  Hướng dẫn phân tích khí sunfua dioxit (SO2) trong mẫu khí

  I. Nguyên tắc: Khí sunfua dioxyt được hấp thụ vào dung dịch Tetraclorua thủyngân tạo thành Dicloro sunfit thuỷ ngân theo công thức: Sản phẩm tạo thành cho tác dụng với pararosanilin đã axit hoá với sự có mặt của formadehit tạo thành hợp chất màu tím đỏ pararosanilin metyl sunfonic axit. Sau đó dùng…

 • Hướng dẫn phân tích khí Nitơ dioxit (NO2) từ mẫu khí

  Hướng dẫn phân tích khí Nitơ dioxit (NO2) từ mẫu khí

  I. Nguyên tắc: Phương pháp so màu dựa trên phản ứng của axit Nitơ (HNO2) với thuốc thử Griess-Ilesvay cho một hợp chất màu hồng. Khí NO2 được hấp thụ vào dung dịch NaOH, sau đó thêm CH3COOH để chuyển thành HNO2 theo phản ứng: Axit Nitơrơ tác dụng với axit Sunfanilic và – Naphtylamin…