ISO – Tiêu chuẩn chất lượng

Các tiêu chuẩn quốc tế về quản lý môi trường

SC/WG ISO Tư­ liệu Giai đoạn SC1 14001 Cụ thể hoá Hệ thống quản lý môi trư­ờng DIS   14004 H­ớng dẫn chung – Hệ thống quản lý môi tr­ường DIS   14002 H­ướng dẫn Hệ thống quản lý môi tr­ờng cho XN vừa, nhỏ NP SC2 14010 H­ớng dẫn Kiểm toán môi tr­ường – […]

17 December, 2015 Posted in ISO – Tiêu chuẩn chất lượng, Văn bản tài liệu

Những hạn chế của các tiêu chuẩn ISO 14000

Mặc dù các tiêu chuẩn của hệ thống môi trờng và cấp nhãn hiệu môi trờng ISO có thể hoà hợp các tiêu chuẩn đơn phơng khác nhau, song chúng không giải quyết đợc tất cả các vấn đề mà các nớc đang phát triển đang gặp phải. Các chi phí cho việc tuân thủ […]

15 December, 2015 Posted in ISO – Tiêu chuẩn chất lượng, Văn bản tài liệu

Nội dung của loạt các tiệu chuẩn ISO 14000

Loạt 14000, theo dự kiện hiện nay, sẽ bao gồm trên 20 tiêu chuẩn riêng Các hệ thống quản lý Môi trờng Một hệ thống quản lý môi trờng (EMS) đợc coi nh là một cơ cấu tổ chức, bao gồm các thủ tục, các quá trình, các nguồn lực và những trách nhiệm thực […]

15 December, 2015 Posted in ISO – Tiêu chuẩn chất lượng, Văn bản tài liệu

Tiêu chuẩn ISO 14000 về Quản lý Môi trường

1. Lý do và cách thức ISO xây dựng các tiêu chuẩn quản lý Môi trường Tháng Giêng năm 1993, ISO đã lập ra Uỷ ban Kỹ thuật (TC) 207 để xây dựng các tiêu chuẩn quốc tế về quản lý môi trường. Mục đích của việc khởi xớng mới này là: · cung cấp […]

15 December, 2015 Posted in ISO – Tiêu chuẩn chất lượng, Văn bản tài liệu