Các tiêu chuẩn quốc tế về quản lý môi trường

5/5 – (1 vote)
SC/WG ISO Tư­ liệu Giai đoạn
SC1 14001 Cụ thể hoá Hệ thống quản lý môi trư­ờng DIS
  14004 H­ớng dẫn chung – Hệ thống quản lý môi tr­ường DIS
  14002 H­ướng dẫn Hệ thống quản lý môi tr­ờng cho XN vừa, nhỏ NP
SC2 14010 H­ớng dẫn Kiểm toán môi tr­ường – Những nguyên tắc chung DIS
  14011.3 H­ướng dẫn Kiểm toán môi tr­ường – Thủ tục KT, Phần I: Kiểm toán Xí nghiệp vừa và nhỏ DIS
  14011.2 … Phần II: Kiểm toán sự tuân thủ NP
  14011.3 … Phần III: Kiểm toán báo cáo môi trư­ờng NP
  14012 H­ướng dẫn Kiểm toán môi trư­ờng – Chỉ tiêu trình độ đối với kiểm toán viên DIS
  14013 … – Quản lý các ch­ương trình kiểm toán hệ thống môi trư­ờng NP
  14014 H­ướng dẫn tổng quan môi tr­ường ban đầu WD
  14015 H­ướng dẫn đánh giá địa điểm môi tr­ờng NP
SC3 14020 Các nguyên tắc cơ bản đối với cấp nhãn hiệu môi trư­ờng WD
  14021 Cấp nhãn hiệu môi trư­ờng – Khiếu nại môi tr­ờng tự tuyên bố – Thuật ngữ, định nghĩa CD
  14022 Các ký hiệu cấp nhãn hiệu môi trư­ờng (Kiểu II) WD
  14023 Cấp nhãn hiệu môi trư­ờng – kiểm định và các ph­ương pháp uỷ quyền NP
  14024 Cấp nhãn hiệu môi trư­ờng – nguyên tắc chỉ đạo, thực tế, chỉ tiêu cho các ch­ơng trình cấp chứng chỉ – h­ướng dẫn thủ tục CD
SC4 14031 Đánh giá hoạt động môi tr­ường WD
  14032 Các chỉ thị hoạt động môi tr­ường công nghiệp cụ thể NP
SC5 14040 Đánh giá chu trình sống – Nguyên tắc chung và thực tế CD
  14041 Đánh giá chu trình sống – Phân tích thống kê chu trình sống WD
  14042 Đánh giá chu trình sống – Đánh giá tác động chu trình sống WD
  14043 Đánh giá chu trình sống – Đánh giá cải thiện chu trình sống NP
SC6 14050 Quản lý môi trư­ờng – thuật ngữ và định nghĩa WD
WG(*) 14060 Hư­ớng dẫn đối với việc đ­a các khía cạnh môi tr­ường vào tiêu chuẩn sản phẩm DIS

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *