cải thiện môi trường

Tổng quan về các áp lực lên môi trường nước ta hiện nay và một số định hướng, giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường thời gian tới

Cục Kiểm soát ô nhiễm – Tổng cục Môi trường  I. ĐẶT VẤN ĐỀ Trong những năm qua, cùng với sự hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu sắc và toàn diện, kinh tế nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, ngày càng khẳng định được vị thế trên trường […]

1 November, 2015 Posted in Bài báo nghiên cứu về môi trường, Công cụ vĩ mô môi trường, GIS và quản lý môi trường, Văn bản tài liệu