chất lượng nước sinh hoạt

QCVN 02:2009/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt

5 / 5 ( 1 vote ) Lời nói đầu:  QCVN 02:2009/BYT do Cục Y tế dự phòng và Môi trường biên soạn và được Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành theo Thông tư số:  05/2009/TT – BYT ngày 17 tháng  6 năm 2009. PHẦN I. QUY ĐỊNH CHUNG Phạm vi điều chỉnh Quy […]

5 November, 2016 Posted in Văn bản pháp lý môi trường, Văn bản tài liệu