dịch vụ môi trường

Dịch vụ môi trường rừng và chi trả dịch vụ môi trường rừng

4.5 / 5 ( 2 votes ) Giá trị của rừng: Theo quan điểm của Nghị định thư Kyoto, “rừng là hệ sinh thái có diện tích tối thiểu 0,05-1,00 ha; tỷ lệ che phủ tầng tán tối thiểu 10-30%; chiều cao cây cối tối thiểu 2-5m” [UNFCCC, 2001]. Trong định nghĩa này hệ sinh […]

17 January, 2016 Posted in Công cụ vĩ mô môi trường, Phát triển bền vững, Quản lý tài nguyên, Tài nguyên rừng

Chi trả dịch vụ cảnh quan môi trường

5 / 5 ( 1 vote ) Chi trả dịch vụ cảnh quan thường bao gồm chi trả phí tạo lập và bảo vệ cảnh quan, chi trả phí vào cửa các khu vực bảo tồn để tạo nguồn quỹ bảo tồn thông qua du lịch; và du lịch dựa vào cộng đồng (CBT) như […]

17 January, 2016 Posted in Công cụ vĩ mô môi trường, Du lịch bền vững, Phát triển bền vững, Phát triển bền vững, Sinh thái & giáo dục