Hệ thống lọc nổi

Công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt bằng phương pháp màng vi sinh tầng chuyển động

Nước thải được xử lý theo kỹ thuật “Màng vi sinh tầng chuyển động”  với hiệu quả cao, đạt các tiêu chuẩn qui định. Nước thải được xử lý bằng phương pháp vi sinh tại thiết bị 1 và thiết bị 2. Nước thải sau xử lý vi sinh được lọc qua lớp vật liệu […]

24 March, 2017 Posted in Công nghệ môi trường, Nước thải và nước cấp