Luật môi trường 2014

Luật bảo vệ môi trường 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành

4.2 / 5 ( 5 votes ) Dương Thanh An Vụ trưởng Vụ Chính sách và Pháp chế Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường Luật bảo vệ môi trường đã được Quốc hội Khóa XIII thông qua tại phiên họp ngày 23 tháng 6 năm 2014 của Kỳ họp thứ 7, […]

7 November, 2015 Posted in Bài báo nghiên cứu về môi trường, Công cụ vĩ mô môi trường, GIS và quản lý môi trường, Văn bản tài liệu