ô nhiễm chất thải rắn

Một số biện pháp giúp bảo vệ sức khỏe trước ô nhiễm không khí

5 / 5 ( 1 vote ) Ô  nhiễm không khí là cụm từ trong những thời gian gần đây được nhắc đến khá là nhiều. Trước kia chỉ thấy được ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm đất,… nhưng khi công nghiệp phát triển, không chỉ chất thải thải ra môi trường nước mà ngay […]

30 November, 2016 Posted in Công nghệ môi trường, Khí thải

Chất thải rắn và phân loại chất thải rắn

3.1 / 5 ( 35 votes ) CÁC ĐỊNH NGHĨA, KHÁI NIỆM, THUẬT NGỮ Định nghĩa chất thải rắn. Chất thải rắn được hiểu là tất cả các chất thải phát sinh do các hoạt động của con người và động vật tồn tại ở dạng rắn, được thải bỏ khi không còn hữu dụng […]

24 December, 2015 Posted in Chất thải rắn và nguy hại, Công nghệ môi trường

Hình thức thu gom vận chuyển chất thải rắn

4.4 / 5 ( 5 votes ) 1. C ÁC H ÌNH THỨC THU GOM VÀ VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI RẮN 1.1. Hình thức thu gom tại nhà Hình thức này chỉ được áp dụng cho loại chất thải sinh hoạt hộ gia đình. Công nhân thu gom rác đi đến từng hộ, dọc các […]

2 November, 2015 Posted in Chất thải rắn và nguy hại, Công nghệ môi trường, Đánh giá tác động môi trường, ĐTM một số ngành