Phân loại rác

Rác thải sinh hoạt đi về đâu?

Con người một thực thể sống có ý thức. Những gì sử dụng được thì họ giữ lại để sư dụng tiếp những gì không cần thiết họ sẽ bỏ đi nhưng vấn đề lại là việc bỏ đi. Thế những thứ bỏ đi ấy nó sẽ đi về đâu? Câu hỏi to đùng nhưng […]

15 November, 2016 Posted in Chất thải rắn và nguy hại, Công nghệ môi trường, Tin trong nước, Tin tức môi trường

Hướng dẫn thu gom, phân loại rác thải làm phân vi sinh cấp thôn bản

Tổ chức thu gom, xử lý rác thải: + Rác thải sinh hoạt tại các hộ gia đình được chia thành 2 loại: rác hữu cơ (rau cỏ, thức ăn hỏng, vỏ trái cây…) và vô cơ (thuỷ tinh, túi nilon, đất đá …), đựng trong các túi ni lông có màu khác nhau. + Rác thải […]

7 April, 2016 Posted in Chất thải rắn và nguy hại, Công nghệ môi trường

Một số kết quả bước đầu về chương trình phân loại chất thải rắn tại nguồn ở Tp.HCM thách thức và giải pháp

Người viết: Th.S Nguyễn Văn Phước Phó giám đốc Sở TNMT TP.HCM TÓM TẮT Phân loại chất thải rắn tại nguồn là một định hướng đúng nhằm giảm thiểu khối lượng chất thải lên bãi chôn lấp, giúp tận dụng giá trị chất thải thông qua hoạt động tái sử dụng, tái chế, và tái […]

10 November, 2015 Posted in Bài báo nghiên cứu về môi trường, Chất thải rắn và nguy hại, Công cụ vĩ mô môi trường, Công nghệ môi trường, GIS và quản lý môi trường, Văn bản tài liệu