phân tích độ kiềm

Hướng dẫn xác định độ kiềm trong nước

Nguyên tắc: Để xác định độ kiềm tổng của mẫu ta dùng dung dịch chuẩn axit HCl để chuẩn độ. Lượng dung dịch chuẩn HCl tiêu thụ để đưa dung dịch mẫu đạt tới pH=8,3- gọi là độ kiềm tự do còn đạt tới pH = 4.5 – gọi là độ kiềm toàn phần. Độ […]

12 May, 2016 Posted in Công nghệ môi trường, Phân tích và thí nghiệm môi trường