Quản lý đất đai

Tính bền vững trong quản lý sử dụng đất dốc

5 / 5 ( 1 vote ) Từ lâu những người làm nông nghiệp đã hiểu rằng môi trường sống lâu dài của con người tuỳ thuộc rất nhiều vào việc giữ gìn, quản lý đất, nước và dinh dưỡng địa quyển vì nó rất có hạn. Thật vậy, đất bị xói mòn, diện tích […]

9 January, 2016 Posted in Quản lý tài nguyên, Tài nguyên đất

Đặc điểm địa hình đất đỏ bazan trong mối quan hệ với sử dụng và bảo vệ đất

4.1 / 5 ( 28 votes ) Các vùng đá bazan Tây Nguyên Việt Nam được hình thành phần lớn từ các đợt phun trào diễn ra từ Neogen giữa, đặc biệt là từ Miocen giữa, cách ngày nay 16 triệu năm cho đến kỷ Đệ tứ.  Quá trình diễn ra theo hai giai đoạn […]

26 October, 2015 Posted in Quản lý tài nguyên, Tài nguyên đất, Tin quốc tế, Tin tức môi trường