Quan trắc môi trường

QA/QC – Bảo đảm và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường

3.7 / 5 ( 3 votes ) Bảo đảm chất lượng (QA: Quality Assurance) trong quan trắc môi trường là một hệ thống tích hợp các hoạt động quản lý và kỹ thuật trong một tổ chức nhằm bảo đảm cho hoạt động quan trắc môi trường đạt được các tiêu chuẩn chất lượng đã […]

10 June, 2017 Posted in Công nghệ môi trường, Quan trắc môi trường