SBR

Sự hình thành và phát triển của bùn hạt hiếu khí ở các tải trọng hữu cơ khác nhau trên bể theo mẻ luân phiên

Trần Quang Lộc, Nguyễn Đăng Hải, Nguyễn Quang Hưng, Trần Thị Tú, Lê Thị Diễm Kiều, Nguyễn Thị Cẩm Yến Viện Tài nguyên và Môi trường – Đại học Huế TÓM TẮT Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu sự hình thành, phát triển và khả năng xử lý chất hữu cơ của bùn […]

19 November, 2015 Posted in Bài báo nghiên cứu về môi trường, Công nghệ môi trường, Nước thải và nước cấp, Văn bản tài liệu

Xử lý nước rỉ rác sau quá trình keo tụ và ozon bằng bùn hoạt tính theo mẻ (SBR)

Trịnh Văn Tuyên, Viện Công nghệ Môi trường Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Văn Hữu Tập Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên …………………………………………………………………………………………………. TÓM TẮT Bài báo này trình bày kết quả thí nghiệm xử lý nước rỉ rác sau quá trình ozon hóa bằng quá trình […]

28 October, 2015 Posted in Bài báo nghiên cứu về môi trường, Công nghệ môi trường, Nước thải và nước cấp