Tài nguyên đất bazan

Đặc điểm địa hình đất đỏ bazan trong mối quan hệ với sử dụng và bảo vệ đất

4.1 / 5 ( 28 votes ) Các vùng đá bazan Tây Nguyên Việt Nam được hình thành phần lớn từ các đợt phun trào diễn ra từ Neogen giữa, đặc biệt là từ Miocen giữa, cách ngày nay 16 triệu năm cho đến kỷ Đệ tứ.  Quá trình diễn ra theo hai giai đoạn […]

26 October, 2015 Posted in Quản lý tài nguyên, Tài nguyên đất, Tin quốc tế, Tin tức môi trường