Trắc dây

Nghiên cứu hiện trạng, đặc điểm sinh học và sinh sản của trắc dây (dalbergia annamensis a. chev.) ở khu vực suối Đá Bàn, tỉnh Phú Yên và đề xuất biện pháp bảo tồn

5 / 5 ( 1 vote ) Nguyễn Thị Kim Triển(1), Nguyễn Khoa Lân(2), Trần Thị Tú(3), Trần Hiếu Quang(3) 1. Trường Đại học Phú Yên 2 . Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế 3 . Viện Tài nguyên và Môi trường – Đại học Huế Email: tutrancreb@yahoo.com Tóm tắt Trắc dây […]

8 November, 2015 Posted in Bài báo nghiên cứu về môi trường, Quản lý tài nguyên, Sinh thái & giáo dục, Tài nguyên sinh học, Văn bản tài liệu, Đa dạng sinh học cho phát triển bền vững