Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện ĐTM

5/5 – (1 vote)

1. Căn cứ pháp lý

– Luật Bảo vệ Môi trường số 52/2005/QH 11 ngày 29/11/2005;

– Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;

– Luật đất đai số 13/2003/QH11;

– Luật Đầu tư số 59/2005/QH 11 ngày 29/11/2005;

– Luật Phòng cháy chữa cháy số 27/2001/QH10/29/6/2001;

– Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH 11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

– Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy số 40/2013/QH13;

– Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29/11/2005;

– Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH 13 ngày 21/6/2012;

– Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính Phủ về quy hoạch xây dựng;

– Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ về Đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

– Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 7/10/2008 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất;

– Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

– Nghị định 29/2008/NĐ- CP ngày 14 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ quy định về KCN, khu chế xuất, khu kinh tế.

– Nghị định số 59/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ quy định về quản lý chất thải rắn;

– Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 6/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình;

– Nghị định 124/NĐ-CP ngày 31/7/2007 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng;

– Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;

– Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

– Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày  6/02/2013 về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

– Nghị địng số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện;

– Thông tư số 22/2010/TT-BXD ngày 03/12/2010 của Bộ xây dựng quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng;

– Thông tư 08/2009/TT-BTNMT ngày 15/7/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định quản lý và bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp;

– Thông tư 48/2011/TT-BTNMT ngày 28/12/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2009/TT-BTNMT ngày 15 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quản lý và bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp;

– Thông tư số 09 /2009/TT-BXD ngày 21 tháng 5 năm 2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết thực hiện một số nội dung của Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp;

– Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Quản lý chất thải nguy hại;

– Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Tiêu chuẩn Vệ sinh lao động;

– Quyết định của UBND về việc ban hành quy chế đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường trong các công trình lân cận trong hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

– Quyết định của UBND quy định chung về công tác quản lý Tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

– Quyết định của UBND về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng ….

2. Căn cứ kỹ thuật

1- Các số liệu khí tượng, thuỷ văn;

2- Tài liệu, số liệu về tình hình sử dụng đất;

3- Số liệu, tài liệu về kinh tế – xã hội khu vực thực hiện dự án;

4- Các số liệu, tài liệu khảo sát, quan trắc và phân tích hiện trạng môi trường khu vực dự án.

3. Các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng

– Các tiêu chuẩn vệ sinh lao động ban hành theo Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế (bao gồm:21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 5 nguyên tắc và 7 thông số vệ sinh lao động) và các tiêu chuẩn môi trường lao động khác có liên quan;

– Các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường ban hành theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, gồm:

+ QCVN 03:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép một số kim loại trong đất;

+ QCVN 09:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước ngầm;

+ QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.

– Các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường ban hành theo Thông tư số 16/2009/TT-BTNMT ngày 07/10/2009 về quy định quy chuẩn Quốc gia về môi trường, gồm:

+ QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh;

+ QCVN 06:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh.

– Các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường ban hành theo Thông tư số 25/2009/TT-BTNMT ngày 16/11/2009 về quy định quy chuẩn Quốc gia về môi trường, gồm:

+ QCVN 07:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại;

– Các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường ban hành theo Thông tư số 39/2010/TT-BTNMT ngày 16/12/2010 về quy định quy chuẩn Quốc gia về môi trường, gồm:

+ QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn;

+ QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung.

– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường ban hành theo Thông tư số 47/2011/TT-BTNMT ngày 28/12/2011 về quy định quy chuẩn Quốc gia về môi trường, gồm:

+ QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp;

– Các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường ban hành kèm theo Thông tư số 25/2009/BTNMT ngày 16/11/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ;

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *