Phân tích và thí nghiệm môi trường

Hướng dẫn phân tích xác định khí Hydro Sunfua (H2S)

I. Nguyên tắc: Hơi H2S được hấp thụ vào dung dịch cadimi sulfat cho tác dụng với dung dịch p – amino Sản phẩm tạo thành pararosanilin đã axit hoá với sự có mặt của formadehit tạo thành hợp chất màu tím đỏ pararosanilin metyl sunfonic axit. Sau đó dùng phương pháp so màu để […]

5 April, 2017 Posted in Công nghệ môi trường, Phân tích và thí nghiệm môi trường

Hướng dẫn phân tích khí sunfua dioxit (SO2) trong mẫu khí

I. Nguyên tắc: Khí sunfua dioxyt được hấp thụ vào dung dịch Tetraclorua thủyngân tạo thành Dicloro sunfit thuỷ ngân theo công thức: Sản phẩm tạo thành cho tác dụng với pararosanilin đã axit hoá với sự có mặt của formadehit tạo thành hợp chất màu tím đỏ pararosanilin metyl sunfonic axit. Sau đó dùng […]

5 April, 2017 Posted in Công nghệ môi trường, Phân tích và thí nghiệm môi trường

Hướng dẫn phân tích khí Nitơ dioxit (NO2) từ mẫu khí

I. Nguyên tắc: Phương pháp so màu dựa trên phản ứng của axit Nitơ (HNO2) với thuốc thử Griess-Ilesvay cho một hợp chất màu hồng. Khí NO2 được hấp thụ vào dung dịch NaOH, sau đó thêm CH3COOH để chuyển thành HNO2 theo phản ứng: Axit Nitơrơ tác dụng với axit Sunfanilic và – Naphtylamin […]

5 April, 2017 Posted in Công nghệ môi trường, Phân tích và thí nghiệm môi trường

Chức năng cơ bản của môi trường

Con người chúng ta luôn tồn tại song song với môi trường. Nếu như môi trường bị ảnh hưởng thì cuộc sống của động thực vật sống trên Trái đất cũng bị ảnh hưởng và ngược lại. Môi trường có chức năng rất quan trọng với nhân loại. Đối với con người nói riêng và […]

6 December, 2016 Posted in Chưa được phân loại, Phân tích và thí nghiệm môi trường

Đánh giá và phân tích các chỉ tiêu môi trường đất

Phân tích đất là một công cụ cơ bản cho phép ta xác định khả năng cung cấp chất dinh dưỡng của đất cho các cây trồng. Thông qua phân tích đất ta có thể biết được cây trồng bị  thiếu hụt dinh dưỡng hay bị gây độc bởi nồng độ chất dinh dưỡng quá […]

19 August, 2016 Posted in Công nghệ môi trường, Phân tích và thí nghiệm môi trường, Quản lý tài nguyên, Tài nguyên đất

Lọc sinh học sử dụng vi khuẩn oxy hóa sắt và mangan (IRB-iron related bacteria)

Trong nước ngầm nhiễm asen, thường đồng thời cũng nhiễm sắt(II), mangan(II). Ngoại trừ các nguồn ô nhiễm mang tính nhân tạo, dạng As tồn tại phổ biến trong nước ngầm là As(III) và As(V). Nhưng dạng As(III) thường phổ biến hơn trong các nguồn nước ngầm thiếu khí và khó xử lý hơn. Cơ […]

1 August, 2016 Posted in Công nghệ môi trường, Nước thải và nước cấp, Phân tích và thí nghiệm môi trường

Hướng dẫn xác định Photpho tổng

Nguyên tắc: Amonium molypdat và kali antimon tatrat phản ứng với PO43- trong môi trường axit trung bình tạo thành axit photpho molipdic có màu xanh đậm đo màu ở bước sóng 880nm trên máy UV-VIS. Giới hạn của phép đo là<3 mgT-P Xử lý mẫu: –     Lấy 10ml mẫu vào bình có nút 100ml […]

12 May, 2016 Posted in Công nghệ môi trường, Phân tích và thí nghiệm môi trường

Hướng dẫn xác định độ kiềm trong nước

Nguyên tắc: Để xác định độ kiềm tổng của mẫu ta dùng dung dịch chuẩn axit HCl để chuẩn độ. Lượng dung dịch chuẩn HCl tiêu thụ để đưa dung dịch mẫu đạt tới pH=8,3- gọi là độ kiềm tự do còn đạt tới pH = 4.5 – gọi là độ kiềm toàn phần. Độ […]

12 May, 2016 Posted in Công nghệ môi trường, Phân tích và thí nghiệm môi trường

Các bước phân tích N-NO3-

a/ Nguyên tắc : Phản  ứng giữa nitrat và brucide ở pH= 2-3 tạo thành dung dịch có màu vàng. Đo màu ở bước sóng 415 nm.   b/ Chuẩn bị thuốc thử :  Hòa tan 1g Brucide (C23H26O4N2)2. H2SO4.7H2O) + 0,1g Axit sulfanil (H2NC6H4SO3H) + 3ml HCl vào 70ml nước cất làm lạnh tới […]

12 May, 2016 Posted in Công nghệ môi trường, Phân tích và thí nghiệm môi trường

Phương pháp phân tích định lượng Ozone

Nguyên tắc: Ozon trong dòng khí được bơm hút vào trong dung dịch KI 2%, ozon sẽ phản ứng làm giảm nồng độ KI trong dung dịch. Hỗn hợp phản ứng dung dịch sẽ được mang đi chuẩn độ lượng dư KI bằng dung dịch chuẩn Na2S2O3 0,1M. Cơ chế phản ứng: O3 + 2KI […]

13 January, 2016 Posted in Công nghệ môi trường, Phân tích và thí nghiệm môi trường