canh tác trên đất dốc

Mô hình SALT cho canh tác nông nghiệp trên đất dốc

5 / 5 ( 1 vote ) Kỹ thuật canh tác nông nghiệp trên đất dốc (SALT) là hệ sinh thái canh tác nhằm sử dụng đất dốc được bền vững đã được Trung tâm đời sống nông thôn Minđanao (Philipin) tổng kết, hoàn thiện và phát triển từ năm 1970, đã có một số […]

1 August, 2016 Posted in Quản lý tài nguyên, Tài nguyên đất