Đánh giá tác động môi trường bệnh viện

Tác động môi trường từ hoạt động của bệnh viện

5 / 5 ( 2 votes ) 1. Tác động của nước thải tới môi trường 1.1. Nguồn thải Nước thải của bệnh viện chủ yếu phát sinh từ các nguồn sau: – Nước thải từ các khoa phòng bao gồm cả nước thải sinh ra trong quá trình khám chữa bệnh: dòng thải từ […]

3 November, 2015 Posted in Đánh giá tác động môi trường, ĐTM một số ngành