hệ thống quản lý môi trường

QA/QC – Bảo đảm và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường

3.7 / 5 ( 3 votes ) Bảo đảm chất lượng (QA: Quality Assurance) trong quan trắc môi trường là một hệ thống tích hợp các hoạt động quản lý và kỹ thuật trong một tổ chức nhằm bảo đảm cho hoạt động quan trắc môi trường đạt được các tiêu chuẩn chất lượng đã […]

10 June, 2017 Posted in Công nghệ môi trường, Quan trắc môi trường

Các tiêu chuẩn quốc tế về quản lý môi trường

5 / 5 ( 1 vote ) SC/WG ISO Tư­ liệu Giai đoạn SC1 14001 Cụ thể hoá Hệ thống quản lý môi trư­ờng DIS   14004 H­ớng dẫn chung – Hệ thống quản lý môi tr­ường DIS   14002 H­ướng dẫn Hệ thống quản lý môi tr­ờng cho XN vừa, nhỏ NP SC2 14010 […]

17 December, 2015 Posted in ISO – Tiêu chuẩn chất lượng, Văn bản tài liệu