kỹ thuật phân tích nước thải

Tổng hợp các thiết bị phân tích môi trường phổ biến nhất

Tổng hợp các thiết bị phân tích môi trường phổ biến nhất

5 / 5 ( 2 votes ) Phòng thí nghiệm môi trường hỗ trợ các chức năng bảo vệ môi trường bằng cách thực hiện các phân tích hóa học, vi khuẩn và phóng xạ của các mẫu môi trường bao gồm nước uống, nước mặt, nước thải, trầm tích, không khí, đất và chất […]

26 December, 2018 Posted in Công nghệ môi trường, Phân tích và thí nghiệm môi trường, Quan trắc môi trường

MICROBE LIFT: Chế phẩm Vi sinh Vật Xử lý Môi Trường

5 / 5 ( 7 votes ) CHẾ PHẨM SINH HỌC – MICROBE LIFT Ứng dụng Vi sinh vật trong xử lý môi trường ngày càng được phát triển một cách rộng rãi, Chế phẩm Vi sinh vật xử lý môi trường Microble Lift 100% trực tiếp từ Mỹ Công ty Đất Hợp khẳng định […]

4 June, 2017 Posted in Sản phẩm Xanh

Hướng dẫn xác định Photpho tổng

5 / 5 ( 2 votes ) Nguyên tắc: Amonium molypdat và kali antimon tatrat phản ứng với PO43- trong môi trường axit trung bình tạo thành axit photpho molipdic có màu xanh đậm đo màu ở bước sóng 880nm trên máy UV-VIS. Giới hạn của phép đo là<3 mgT-P Xử lý mẫu: –     Lấy […]

12 May, 2016 Posted in Công nghệ môi trường, Phân tích và thí nghiệm môi trường

Hướng dẫn xác định độ kiềm trong nước

4 / 5 ( 2 votes ) Nguyên tắc: Để xác định độ kiềm tổng của mẫu ta dùng dung dịch chuẩn axit HCl để chuẩn độ. Lượng dung dịch chuẩn HCl tiêu thụ để đưa dung dịch mẫu đạt tới pH=8,3- gọi là độ kiềm tự do còn đạt tới pH = 4.5 – […]

12 May, 2016 Posted in Công nghệ môi trường, Phân tích và thí nghiệm môi trường

Các bước phân tích N-NO3-

5 / 5 ( 1 vote ) a/ Nguyên tắc : Phản  ứng giữa nitrat và brucide ở pH= 2-3 tạo thành dung dịch có màu vàng. Đo màu ở bước sóng 415 nm.   b/ Chuẩn bị thuốc thử :  Hòa tan 1g Brucide (C23H26O4N2)2. H2SO4.7H2O) + 0,1g Axit sulfanil (H2NC6H4SO3H) + 3ml HCl […]

12 May, 2016 Posted in Công nghệ môi trường, Phân tích và thí nghiệm môi trường

Hướng dẫn phân tích COD

4.3 / 5 ( 6 votes ) 1. Phạm vi Quy trình này quy định phương pháp xác định nhu cầu oxy hóa học (COD) của nước. Quy trỡnh này áp dụng cho các loại nước có giá trị COD từ 5 mg/l đến 700 mg/l. Hàm lượng clorua không được vượt quá 500 mg/l. […]

26 October, 2015 Posted in Công nghệ môi trường, Phân tích và thí nghiệm môi trường

Đặc tính một số môi trường phân lập và chuẩn đoán vi khuẩn gây bệnh

3.5 / 5 ( 6 votes ) Trong phòng thí nghiệm y tế, để phân lập và định danh vi khuẩn gây bệnh cần phải sử dụng đến nhiều loại môi trường nuôi cấy và hoá chất thích hợp cho một số thử nghiệm, đặc biệt là thử nghiệm sinh hoá. Bên cạnh đó, việc […]

26 October, 2015 Posted in Công nghệ môi trường, Phân tích và thí nghiệm môi trường