mô hình sinh kế

Đánh giá khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của một số mô hình sinh kê ở các tỉnh duyên hải miền trung

PGS.TS. Lê Văn Thăng, ThS.NCS. Nguyễn Đình Huy Viện Tài nguyên và Môi trường – Đại học Huế Số 7, Hà Nội, thành phố Huế Email: thanghue56@gmail.com ABSTRACT This paper has been developed and applied the criteria of 14 indicators in order to assess the adaptation possibility of the 16 livelihood models to climate change […]

9 November, 2015 Posted in Biến đổi khí hậu, Thích ứng biến đổi khí hậu

Xây dựng thí điểm một số mô hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu ở các tỉnh duyên hải miền trung

PG   ABSTRACT This paper presents results of implementingthree pilot livelihood models adaptive to climate change what were selected in the investigation, survey and evaluation of many existing models in 14 provinces in Central Coast. Thre model are: cage – culture in Tam Giang – Cau Hai lagoon, Thua Thien Hue province; water-saving irrigation system […]

9 November, 2015 Posted in Bài báo nghiên cứu về môi trường, Biến đổi khí hậu, Công cụ vĩ mô môi trường, Phát triển bền vững, Thích ứng biến đổi khí hậu, Văn bản tài liệu