Tác động môi trường từ sản xuất giấy

Một số nguồn tác động môi trường từ hoạt động sản xuất giấy

Xác định nguồn gây ô nhiễm nhằm mục đích tìm ra các nguồn phát sinh chất ô nhiễm, tải lượng các chất ô nhiễm. Qua đó đánh giá được mức độ ảnh hưởng của các nguồn thải các chất ô nhiễm làm cơ sở để xây dựng các giải pháp giảm thiểu khả năng ảnh […]

27 October, 2015 Posted in Đánh giá tác động môi trường, ĐTM một số ngành