Một số căn cứ kỹ thuật và pháp lý trong Đánh giá tác động dự án thu gom và xử lý chất thải rắn

5/5 – (1 vote)

Khi thực hiện đánh giá tác động môi trường cần căn cứ vào các văn bản pháp luật quy định làm cơ sở đánh giá, phân tích các tác động của hoạt động phát triển đến môi trường và con người. Một số căn cứ kỹ thuật và pháp lý cần có là:

Căn cứ kỹ thuật

 1. Báo cáo Nghiên cứu khả thi của Dự án.
 2. Báo cáo Nghiên cứu Cơ sở cho Dự án.
 3. Báo cáo Lựa chọn địa điểm cho Dự án.
 4. Chiến lược Quốc gia về bảo vệ môi trường đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ thông qua tại Quyết định số 256/2003/QĐ_TTg ban hành ngày 02/4/2003.
 5. Chiến lược Quốc gia về quản lý chất thải rắn tại các đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2020 được phê duyệt tại Quyết định số 152/1999/QĐ-TTg ngày 10/7/1999 của Thủ tướng Chính phủ.
 6. Chiến lược quản lý môi trường của địa phương

Căn cứ pháp lý

 1. Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc phê duyệt dự án;
 2. Văn bản s về việc Khảo sát địa điểm lập dự án đầu tư xây dựng khu dự án;
 3. Văn bản về việc thu hồi, bồi thường đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu xử lý chất thải bảo vệ môi trường.
 4. Luật Bảo vệ Môi trường số 52/2005/QH11, Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam phê duyệt ngày 29/11/2005 và có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 12 năm 2005.
 5. Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 8/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường.
 6. Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/2/2008 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
 7. Thông tư Số 08/2006/TT-BTNMT ngày 8/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn về đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, và cam kết bảo vệ môi trường.
 8. Thông tư số 04/2008/TT-BTNMT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Hướng dẫn lập, phê duyệt hoặc xác nhận đề án bảo vệ môi trường và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường.
 9. Nghị định số 174/2007/NĐ-CP ngày 29/11/2007 của Chính phủ về Phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn.
 10. Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ về Quản lý chất thải rắn.
 11. Nghị định Số 81/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 về việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
 12. Nghị định số 13/2003/NĐ-CP ngày 19/2/2003 của Chính phủ quy định các điều khoản quy định loại rác thải nguy hại/độc hại và việc chuyên trở loại rác thải này trên đường.
 13. Luật Tài nguyên nước. Có hiệu lực ngày 29/5/2006.
 14. Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số 199/TTg ngày 3 tháng 4 năm 1997 về những biện pháp cấp bách trong công tác quản lý chất thải rắn ở các đô thị và khu công nghiệp.
 15. Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ TN&MT về ban hành danh sánh rác thải nguy hại.
 16. Quyết định số 256/2003/QĐ-TTg ngày 2/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược Bảo vệ Môi trường Quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.
 17. Quyết định số 60/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 7/8/2002 của Bộ trưởng Bộ KHCN&MT về việc ban hành hướng dẫn kỹ thuật chôn lấp chất thải nguy hại.
 18. Quyết định số 155/1999/QĐ-TTg ngày 16/7/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý Chất thải Nguy hại.
 19. Quyết định số 152/QĐ – TTg ngày 10/7/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quản lý chất thải rắn tại các đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2020.
 20. Thông t­ liên tịch số 01/2001/TTLT-BKHCNMT-BXD ngày 18/1/2001 về h­ớng dẫn các  quy định về bảo vệ môi tr­ờng đối với  việc lựa chọn địa điểm, xây dựng và vận hành bãi chôn lấp chất thải rắn
 21. Quyết dịnh số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ Xây Dựng về việc ban hành Quy chuẩn mới QCXDVN 01:2008/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng.
 22. Quyết định số 43/2007/QĐ-BYT ngày 30/11/2007 của Bộ Y Tế về ban hành Quy chế quản lý rác thải y tế.
 23. Quyết định số 62/2001/QD-BKHCNMT ngày 21/12/2001 quy định các yêu cầu kỹ thuật cho lò đốt rác thải y tế.
 24. Tiêu chuẩn Việt Nam về chất thải rắn, gồm:

–   Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6696 : 2000, Chất thải rắn – Vệ sinh môi trường tại bãi chôn lấp – Các yêu cầu chung đối với việc bảo vệ môi trường.

–   Tiêu chuẩn Ngành Xây Dựng TCXDVN 261 : 2001, tiêu chuẩn thiết kế bãi chôn lấp chất thải rắn.

–   TCXDVN 320-2004: “Bãi chôn lấp chất thải nguy hại – Tiêu chuẩn thiết kế: Tiêu chuẩn này áp dụng cho thiết kế và thi công bãi chôn lấp rác thải nguy hại hay 1 ô chôn lấp rác thải nguy hại trong một bãi chon lấp tổng thể.

–   TCVN 6696-2000: Bãi chôn lấp hợp vệ sinh – Những yêu cầu bảo vệ môi trường.

–   TCVN 6705-2000: Chất thải rắn không nguy hại. Phân loại

–   TCVN 6706-2000: Chất thải rắn nguy hại. Phân loại

–   TCVN 6707-2000: Chất thải nguy hại. Dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa

 1. Các tiêu chuẩn liên quan đến chất lượng không khí

–   TCVN 5937: 2005 –  Chất lượng không khí – Tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh.

–   TCVN 5938: 2005 – Chất lượng không khí – Nồng độ tối đa cho phép của một số chất độc hại trong không khí xung quanh.

–   TCVN 5939 : 2005 – Chất lượng không khí – Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ.

–   TCVN 5940 : 2005 – Chất lượng không khí – Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ.

 1. Các tiêu chuẩn liên quan đến tiếng ồn.

–   TCVN 5948 : 1999: Âm học – Tiếng ồn do phương tiện giao thông đường bộ phát ra khi tăng tốc độ. Mức ồn tối đa cho phép.

–   TCVN 5949 : 1998: Âm học – Tiếng ồn khu vực công cộng và dân cư. Mức ồn tối đa cho phép.

–   TCVN 3985 : 1999: Âm học – Mức ồn cho phép tại các vị trí làm việc.

 1. Các tiêu chuẩn liên quan đến rung động

–   TCVN 6962 : 2001: Rung động và chấn động – Rung động do các hoạt động xây dựng và sản xuất công nghiệp – Mức độ tối đa cho phép đối với mội trường khu công nghiệp và dân cư.

 1. Các tiêu chuẩn liên quan đến chất lượng nước.

–   TCVN 5942 : 1995: Chất lượng nước – Tiêu chuẩn chất lượng nước mặt.

–   TCVN 5944 : 1995: Chất lượng nước – Tiêu chuẩn chất lượng nước ngầm.

–   TCVN 5945 : 2005: Nước thải công nghiệp – Tiêu chuẩn thải.

–   TCVN 6772 : 2000: Chất lượng nước – Nước thải sinh hoạt – Giới hạn ô nhiễm cho phép.

 1. Và các tiêu chuẩn Việt Nam khác có liên quan đến sức khoẻ, y tế.

[Nguồn: Dự án Quản lý Nước thải và Chất thải rắn tại Các Thị xã, Chương trình Miền Bắc II  (Hợp phần Chất thải rắn), năm 2008]

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *